Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Θαλάσσια Υδροδυναμική

 

Ύλη

 • Εισαγωγή στους θαλάσσιους κυματισμούς.
 • Μηχανισμοί γένεσης ανεμογενών κυματισμών.
 • Επισκόπηση κυματισμών μικρού ύψους και μετασχηματισμών στα ρηχά: Διάθλαση λόγω ρεύματος, περίθλαση, ανάκλαση.
 • Μακρά κύματα.
 • Μη γραμμικά κύματα: Κύματα Stokes ανώτερης τάξης, κύματα πεπερασμένου ύψους σε ρηχά νερά, προσέγγιση Boussinesq.
 • Αλληλεπίδραση κυμάτων – ρευμάτων.
 • Εξίσωση ήπιας κλίσης.
 • Θραύση κυμάτων, φαινόμενα στη ζώνη θραύσεως.
 • Φασματική περιγραφή κυμάτων, ενεργειακό ισοζύγιο και φυσικοί μηχανισμοί μεταβολών.
 • Πρόγνωση κυματισμών, στατιστικά χαρακτηριστικά και παράμετροι σχεδιασμού.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται κατά 80% από την τελική εξέταση και κατά 20% από τις ασκήσεις.

Σύνδεσμος

http://postgrad.hydro.ntua.gr/el/2019/05/31/c1-1-thalassia-ydrodynamiki/

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1099

Παράκτιο Περιβάλλον

 

Ύλη

(α) Γεωλογική ιστορία ακτών και παράκτιας ζώνης.

 • Ταξινόμηση και μορφολογία ακτών.
 • Γεωμορφές διάβρωσης και απόθεσης και τρόποι σχηματισμού.
 • Ιζήματα: ταξινόμηση, σύσταση, υφή ωριμότητα, προσανατολισμός.
 • Κοκκομετρική ανάλυση ιζημάτων: μέθοδοι, στατιστικές κοκκομετρικές παράμετροι και περιβαλλοντική ερμηνεία .
 • Διεργασίες – μοντέλα ιζηματογένεσης.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ιζηματογένεση μετά την απόθεση: ευστατικές κινήσεις της θάλασσας, τεκτονική, μετακινήσεις μαζών, άνοδος και διαφυγή αερίων, παλιρροιακά κύματα.
 • Οι ακτές της Ελλάδας.

(β) Κλιματικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα.

 • ‘Ανοδος στάθμης θαλάσσης.
 • Διάβρωση της παράκτιας ζώνης.
 • Κυματικές καταιγίδες.
 • Αιγιαλός και παραλία: Νομοθεσία, οριοθέτηση, μετατόπιση.
 • Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, δείκτες παράκτιας τρωτότητας.
 • Προστασία της παράκτιας ζώνης και στρατηγική οπισθοχώρηση.
 • Υπολογιστικές μέθοδοι για την εκτίμηση της μετατόπισης της ακτογραμμής.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

 

Ύλη

 • Η παράκτια ζώνη ως έκφραση φυσικών και ανθρωπογενών δυναμικών ισορροπιών.
 • Χαρακτηριστικά των παράκτιων οικοσυστημάτων.
 • Περιβαλλοντικές πιέσεις στις ακτές, εξέταση στην προοπτική ενδεχόμενης κλιματικής αλλαγής.
 • Μεθοδολογία ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 • Εξέταση πολεοδομικών ζητημάτων στην παράκτια ζώνη.
 • Αιγιαλός και παραλία: νομοθεσία, νομολογία, Ευρωπαϊκή πολιτική, Διεθνές Δίκαιο.
 • Μελέτες χαρακτηριστικών περιπτώσεων.
Μαθηματικά Μοντέλα στην Παράκτια Ζώνη

 

Ύλη

 • Εισαγωγή, βασικές έννοιες, μέθοδοι διακριτοποίησης, επισκόπηση βασικών αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση ελλειπτικών, παραβολικών και υπερβολικών μερικών διαφορικών εξισώσεων, ανάλυση ευστάθειας και ακρίβειας, αριθμητική διάχυση, εφαρμογές και ασκήσεις.
 • Εισαγωγή στα υπολογιστικά μοντέλα παράκτιας κυκλοφορίας: αρχές επίλυσης, ταξινόμηση, ρύθμιση και επιβεβαίωση μοντέλων.
 • Προσομοίωση ανεμογενούς και παλιρροιακής κυκλοφορίας: δόμηση μοντέλων, εφαρμογή.
 • Προσομοίωση διασποράς ρύπων στην παράκτια ζώνη και εφαρμογή.
 • Προσομοίωση κυματογενούς κυκλοφορίας: τάσεις ακτινοβολίας, δευτερογενή ρεύματα, εφαρμογή.
 • Τραχύτητα και διατμητικές τάσεις πυθμένα.
 • Στερεομεταφορά και μορφοδυναμική της ακτογραμμής: προσομοίωση διάβρωσης, μοντέλα στερεομεταφοράς, εφαρμογή στερεομεταφοράς και μορφολογίας πυθμένα, εξέλιξη ακτογραμμής και εφαρμογή.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]