Διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης του Δήμου Θηβαίων λαμβάνοντας υπόψη την τρωτότητα και τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή

Οι βασικοί στόχοι του Ερευνητικού Προγράμματος είναι:

  • να προταθούν παρεμβάσεις στις παράκτιες διαδικασίες μόνο αν το κοινωνικό ενδιαφέρον είναι περισσότερο σημαντικό από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος,
  • να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις μόνο εκεί που τις χρειάζεται η ακτή και όχι γενικευμένες λύσεις,
  • να ελαχιστοποιηθεί η χρήση παράκτιων έργων με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του αποτελέσματος του σχήματος παράκτιας προστασίας.

Η καινοτομία του Ερευνητικού Προγράμματος έγκειται στην προσέγγιση του ακτομηχανικού προβλήματος μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση των παράκτιων μορφοδυναμικών διεργασιών, διερευνώντας τις μορφές εκδήλωσης και επίδρασης της κλιματικής αλλαγής. Με πολυκριτηριακή ανάλυση θα γίνει αντιληπτό το γιατί δημιουργήθηκε η παρούσα κατάσταση, ποιες λύσεις θα είναι αποτελεσματικές και ποιες όχι και γιατί. Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση του προβλήματος της διάβρωσης της ακτής στηρίζεται στις εξής αρχές:

  • Μαζί με τη φύση και όχι ενάντια στη φύση.
  • Επιλογή της λύσης που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο της ακτής και ικανοποιεί το δυνατόν περισσότερους στόχους. Είναι συχνά αδύνατον να ικανοποιηθούν όλοι οι στόχοι και είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο ποιοι στόχοι είναι εφικτοί μέσα στo πλαίσιo του Προγράμματος και ποιοι όχι, καθώς και οι προτεραιότητες της στοχοθεσίας.
  • Διαχείριση της διάβρωσης με πρόβλεψη των ελάχιστων δυνατών έργων με στόχο τη διατήρηση των περιοχών φυσικού ανάγλυφου κατά το δυνατόν περισσότερο.
  • Προσοχή στην αισθητική των παρεμβάσεων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπτική όχληση από την παρουσία των έργων.
  • Περιορισμός της διαχείρισης/συντήρησης των έργων της παράκτιας προστασίας στο ελάχιστο δυνατόν.
  • Εξασφάλιση της ποιότητας των υδάτων και ελαχιστοποίηση της παγίδευσης ακαθάρτων ή/και φυκών.
  • Εξασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων με την αποφυγή επικίνδυνων ρευμάτων επιστροφής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Tsaimou C., Kagkelis G., Papadimitriou A., Chalastani V., Sartampakos P., Chondros M., & Tsoukala V. (2022). Advanced Multi-Area Approach for Coastal Vulnerability Assessment, 7th IAHR Europe Congress, 7-9 September, Athens, Greece.

Tsaimou, C.N., Sartampakos, P., & Tsoukala, V.K. (2022). UAV-based Remote Sensing practices for assessing coastal vulnerability, Proceedings of the 39th IAHR World Congress, pp. 5988-5996, 19-24 June, Granada, Spain, DOI: 10.3850/IAHR-39WC2521716X20221300.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]