Προπτυχιακά Μαθήματα

Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
(εξάμηνο 7o – κατεύθυνση Υδραυλικού)

 

Περιγραφή

Το μάθημα έχει αποσκοπεί στη μετάδοση των βασικών γνώσεων της Θαλάσσιας Υδραυλικής και του Σχεδιασμού των Λιμενικών Έργων.

Ύλη

 • Εισαγωγή στη θαλάσσια υδραυλική
 • Κυματισμοί: γένεση ανεμογενών κυμάτων, μετρήσεις στη φύση, μαθηματικοί και πραγματικοί κυματισμοί
 • Θεωρίες κύματος απειροστού και πεπερασμένου ύψους
 • Ανάλυση καταγραφών κυματισμών: παράμετροι περιγραφής, κατανομές υψών κύματος
 • Επιδράσεις πυθμένα: παραμορφώσεις διατομής, θραύση, διάθλαση
 • Επιδράσεις μετώπου: ανάκλαση, περίθλαση
 • Πιέσεις στάσιμου και θραυόμενου κύματος σε κατακόρυφο μέτωπο
 • Ρόλος και τύποι λιμένων
 • Μεγέθη σχεδιασμού λιμενικών έργων. Το πλοίο. Γενική διάταξη λιμενικών έργων. Δίαυλοι, είσοδος λιμένος, επιφάνεια ελιγμών. Νηοδόχοι, προβλήτες
 • Εξωτερικά λιμενικά έργα: τύποι-λειτουργία
 • Υπολογισμός κυματοθραυστών με πρανή
 • Έργα κατακόρυφου μετώπου: υπολογισμός σε στάσιμο ή θραυόμενο κυματισμό
 • Υπολογισμός κρηπιδότοιχου βαρύτητας
 • Εξοπλισμός κρηπιδωμάτων
 • Οργάνωση χερσαίου χώρου λιμενικού σταθμού γενικού φορτίου
 • Υπόστεγα και λοιπές εγκαταστάσεις

Βιβλιογραφία – Σημειώσεις

 • Από την γραμματεία της Σχολής διανέμεται το τεύχος των διδακτικών σημειώσεων του Μαθήματος Θαλάσσια Υδραυλική (Κ.Ι. Μουτζούρης)
 • Από το βιβλιοπωλείο Συμμετρία διανέμεται το βιβλίο Μαθήματα Λιμενικών Έργων (Κ. Μέμος)

Σύνδεσμος

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1026

Ακτομηχανική
(εξάμηνο 8ο – κατεύθυνση Υδραυλικού)

 

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας μηχανικής και σχεδιασμού παράκτιων έργων.

Ύλη

 • Διεύρυνση ακτομηχανικών επιπτώσεων από τεχνικά έργα
 • Προστασία ακτών από τη διάβρωση
 • Διαχείριση και βελτίωση παρακτίων ζωνών
 • Χωροθέτηση θαλασσίων λειτουργιών σε παράκτια ζώνη μεγάλης κλίμακας
 • Έρευνα σε φυσικό προσομοίωμα απόκρισης ακτής στην κατασκευή παράκτιων έργων ακτομηχανικής
 • Έρευνα σε φυσικό προσομοίωμα απόκρισης ακτής στην κατασκευή παράκτιων έργων (μελέτη εξέλιξης ακτογραμμής)

Σύνδεσμος

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1120

Ειδικά θέματα λιμενικών έργων
(εξάμηνο 9ο – κατευθύνσεις Υδραυλικού, Γεωτεχνικού)

 

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία λιμένα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην οργάνωση του χερσαίου χώρου και στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού λιμενικών έργων.

Ύλη

 • Λειτουργία λιμένα : Περίοδος επαναφοράς
 • Ηρεμία λιμενολεκάνης : υπολογισμός αναταραχής λόγω ανεμογενών κυματισμών, υπερπήδηση έργων, χρόνος διακοπής λειτουργίας, μακρές ταλαντώσεις
 • Πιθανοτικός υπολογισμός λιμενικών έργων : στοχαστική ανάλυση κυματισμών, μηχανισμοί αστοχίας, μερικοί συντελεστές ασφαλείας
 • Κρηπιδώματα από εύκαμπτα διαφράγματα : Τύποι διαφραγμάτων, υπολογισμός πασσαλοκρηπίδων, ανωδομή και αγκυρώσεις
 • Κρηπιδότοιχοι ανοικτού τύπου σε πασσάλους: υδροδυναμικές φορτίσεις, συντονισμός κατασκευής
 • Ράμπες : γεωμετρικά χαρακτηριστικά, προστασία από υποσκαφή
 • Προσκρουστήρες και εξαρτήματα ανωδομής : Τύποι, λειτουργία
 • Τεχνικά θέματα κατασκευής λιμενικών έργων : Βυθοκορήσεις
 • Λιμενικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων : Αρχές σχεδιασμού, χειρισμός φορτίων, χώροι απόθεσης, θέσεις παραβολής, μηχανικός εξοπλισμός, λειτουργία

Βιβλιογραφία – Σημειώσεις

 • Κ. Μέμος, Εισαγωγή στα Λιμενικά Έργα, Εκδόσεις Συμμετρία, 2008 (Κεφ. 3, 5, 6, 7)
 • Κ. Μέμος, Λιμενικά Συστήματα, Β΄ Εκδ. ΕΜΠ, 2000

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίδεται σπονδυλωτό θέμα με εξατομικευμένους ρόλους, το οποίο παραδίδεται και βαθμολογείται. Παράλληλα γίνεται από τους φοιτητές παρουσίαση του θέματος η οποία και αυτή αξιολογείται. Αθροιστικά το θέμα καλύπτει το 50% του τελικού βαθμού. Η γραπτή εξέταση καλύπτει το υπόλοιπο 50%.

Σύνδεσμος

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1027

Έργα ανοικτής θαλάσσης
(εξάμηνο 9ο – κατευθύνσεις Υδραυλικού, Γεωτεχνικού)

 

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση του φαινομένου της υδροδυναμικής των κατασκευών και του προβλήματος της αλληλεπίδρασης μεταξύ κυμάτων και στερεών σωμάτων.

Ύλη

 • Αλληλεπίδραση μεταξύ κυμάτων και στερεών σωμάτων. Υδροδυναμικά λεπτές κατασκευές – κατασκευές μεγάλου όγκου. Εισαγωγή στην αριθμητική ολοκλήρωση – Παραδείγματα εφαρμογής.
 • Δράσεις από απλό αρμονικό κύμα σε υδροδυναμικά λεπτές κατασκευές μακριά από στερεά όρια.
 • Κατακόρυφα στοιχεία που τέμνουν την ελεύθερη επιφάνεια, στοιχεία με τυχαία θέση και τυχαίο προσανατολισμό, ομάδες στοιχείων. Σταθερά ναύδετα.
 • Υδροστατική ευστάθεια. Ορισμός αστοχίας πλωτών διατάξεων. Έλεγχος υδροστατικής επάρκειας.
 • Αλυσοειδής καμπύλη. Κλάδοι αγκύρωσης πλωτών διατάξεων.
 • Έλεγχος μηχανικής επάρκειας κλάδων αγκύρωσης.
 • Έλεγχος λειτουργικής αστοχίας πλωτών διατάξεων.
 • Λεπτά κυλινδρικά στοιχεία στην περιοχή του στερεού ορίου.
 • Υποθαλάσσιοι αγωγοί – χαρακτηριστικές διατομές στην παράκτια ζώνη και στ’ ανοιχτά.
 • Μηχανισμοί αστοχίας. Υπολογισμός δράσεων από την επαλληλία κύματος και ρεύματος – Έλεγχοι επάρκειας.

Σύνδεσμος

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1211

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]