Καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση προβλημάτων διάβρωσης της ακτής Παραλία Αυλίδας έως Βαθύ του Δήμου Χαλκίδας και οργάνωση του σχεδιασμού προστασίας, Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο να καθοριστεί η στρατηγική για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης με την προστασία της ακτής από τη διάβρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας ούτως ώστε να είναι συμβατή με τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής. Τα μέτρα και τα έργα προστασίας και βελτίωσης της ακτής θα πρέπει να επιφέρουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, στα πλαίσια των στόχων της μελέτης περιλαμβάνεται και η οποιαδήποτε αναδιάταξη ή/και κατασκευή επιπλέων παράκτιων έργων ούτως ώστε να υπάρξει βελτιστοποίηση, αύξηση της αποδοτικότητας της παρούσας λειτουργίας τους και ισοκατανομή της άμμου στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Σε περίπτωση απομάκρυνσης υφιστάμενων έργων προστασίας θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη άλλων μέτρων, για αποφυγή προβλημάτων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]